Regulamin

tablica_00

Regulamin parkingu płatnego przy ul. Polnej 10 w Bydgoszczy

 1. Parking jest parkingiem dozorowanym, płatnym.
 2. Parking czynny jest przez wszystkie dni w roku. Przyjmowanie i wydawanie pojazdów odbywa się całą dobę.
 3. Wysokość opłaty parkingowej oraz innych opłat niewymienionych w regulaminie określa cennik umieszczony w widocznym miejscu.
 4. Opłaty za korzystanie z parkingu pobiera się z góry wg obowiązującego cennika.
 5. W niektórych przypadkach (np. wysoka wartość pojazdu, nietypowe gabaryty, pojazd wymagający szczególnego nadzoru itp.) ceny są ustalane indywidualnie.
 6. Opłaty za parkowanie miesięczne pobierane są do końca miesiąca poprzedzającego za miesiąc następny. Nie wniesienie opłaty w terminie traktowane jest jako rezygnacja z parkowania.
  Pojazd ustawia się na parkingu na stanowisku wyznaczonym przez obsługę.
 7. Wykupienie abonamentu miesięcznego upoważnia do korzystania w ciągu tego okresu ze wskazanego stanowiska przez określony w karcie abonamentowej pojazd. Każdy inny pojazd wprowadzany jest na parking na zasadzie parkowania dobowego, lub wykupienia odrębnego abonamentu. Pojazd taki korzysta z miejsca wskazanego przez obsługę parkingu.
 8. Za niewykorzystany okres parkowania opłat nie zwraca się.
 9. Pojazd po ustawieniu na stanowisku powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła oraz zamknięte okna, drzwi i bagażnik.
 10. Obsłudze parkingu należy zgłosić ewentualne uwagi dot. stanu technicznego i wyposażenia pojazdu wymagającego szczególnej troski lub mogące budzić wątpliwości przy odbiorze pojazdu.
 11. Za pozostawiony pojazd wydawane jest potwierdzenie przyjęcia pojazdu lub karta abonamentowa.
 12. Odbiór pojazdu następuje za zwrotem potwierdzenia lub karty abonamentowej.
 13. Zarządzający uznaje osobę przedkładającą potwierdzenie przyjęcia pojazdu lub kartę abonamentową za upoważnioną do odbioru pojazdu.
 14. W przypadku utraty przez kierowcę potwierdzenia przyjęcia pojazdu lub karty abonamentowej pojazd może zostać wydany wyłącznie po okazaniu obsłudze parkingu dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu tożsamości kierowcy. Opłata za zagubienie biletu parkingowego wynosi 10,00 zł.
 15. Na terenie parkingu obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym. Maksymalna prędkość
  poruszania się pojazdu na terenie parkingu wynosi 15 km/h.
 16. Kierowca pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki umowy przechowania przedstawione w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego
  postanowień.
 17. Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.
 18. Użytkownik ponosi całkowite ryzyko pozostawiania wewnątrz samochodu przedmiotów nie należących do wyposażenia pojazdu.
 19. W razie kradzieży zarządca nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody.
 20. Kierowca pojazdu zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób nieuprawnionych oraz stosowania zainstalowanych w pojeździe systemów zabezpieczeń. Zarządzający nie odpowiada za szkody wewnątrz pojazdu w wypadku gdy pojazd nie został prawidłowo zamknięty.
 21. Kierowca pojazdu jest zobowiązany do stosowania się do poleceń obsługi parkingu.
 22. Kierowca pojazdu zobowiązany jest zgłosić obsłudze parkingu wszelkie uszkodzenia pojazdów powstałe podczas manewrowania na parkingu.
 23. Kierowca pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie parkingu osobom trzecim przez niego samego lub jego osoby towarzyszące.
 24. Kierowca pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania obsługi parkingu o zaistnieniu szkody w pojeździe, nie później jednak niż przed opuszczeniem parkingu.
 25. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody:
  – powstałe w wyniku siły wyższej i żywiołów (wichura, gradobicie, powódź, uderzenie pioruna, bardzo niska lub bardzo wysoka temperatura itp.), awarii urządzeń technicznych, awarii obiektów latających,
  – wyrządzone przez inne pojazdy,
  – powstałe poza parkingiem,
  – którym obsługa nie była w stanie zapobiec, pomimo zastosowania środków zapobiegawczych i dołożenia starań w celu jej zapobieżenia, np. działania zorganizowanej grupy przestępczej, wandali itp.
 26. Parking odpowiada za szkody powstałe z winy obsługi parkingu. Zwrot kosztów powstałej szkody nastąpi wg zasad i przepisów firmy ubezpieczeniowej.
 27. W przypadku utraty kluczyków do pojazdu, próby dostania się do wnętrza pojazdu mogą być podjęte po okazaniu obsłudze parkingu dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu tożsamości kierowcy, na jego koszt i ryzyko.
 28. Osobom nietrzeźwym lub pozostającym w stanie po spożyciu alkoholu obsługa parkingu może odmówić przyjęcia pojazdu na parking lub wydania pojazdu z parkingu.
 29. Zabroniony jest wjazd na parking pojazdom przewożącym materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne zagrażające życiu i zdrowiu ludzi a także zagrażające innym pojazdom przechowywanym na parkingu.
 30. Na terenie parkingu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, używania otwartego ognia, spożywania alkoholu oraz wprowadzania psów lub innych zwierząt.
 31. Na terenie parkingu zabronione jest wykonywania napraw pojazdów, czynności serwisowych oraz pielęgnacyjnych pojazdu, bez zgody obsługi parkingu.
 32. Zarządca parkingu zastrzega sobie prawo do zmiany przydzielonego wcześniej stanowiska.